ewidencja
odpadów w BDO

Przekazywanie zużytego sprzętu oświetleniowego przez INSTALATORÓW w ramach funkcjonowania elektronicznej ewidencji odpadów w BDO

Podstawowe
informacje i wyjaśnienia

1.

Kluczowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami nie zmieniły się na przełomie roku, ale od 1 stycznia 2020 r. weszła w życie elektroniczna ewidencja odpadów.

2.

Wytwórcą odpadów jest nadal podmiot świadczący usługi (np. INSTALATOR OŚWIETLENIA), który ma obowiązek zarejestrować się w BDO i wskazać  wszystkie kody wytwarzanych odpadów.

 

Rejestracja jest prosta.
Zachęcamy do zapoznania się instrukcją [zobacz filmy]

 

Instalatorzy, którzy są zarejestrowani w BDO mogą korzystać z bezpłatnych odbiorów zużytego sprzętu oświetleniowego przez ElektroEko.

3.

Wytwórca (INSTALATOR OŚWIETLENIA) przekazujący odpady (zużyte oświetlenie) ma obowiązek jeszcze przed rozpoczęciem ich transportu zarejestrować w BDO Kartę Przekazania Odpadów (KPO).

4.

INSTALATOR może złożyć w ElektroEko zlecenie odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego poprzez stronę internetową www.zuzyteoswietlenie.pl w zakładce DLA PROFESJONALISTÓW.

5.

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przez ElektroEko zleceń odbioru od INSTALATORÓW:

  • obowiązek wystawienia KPO w BDO,
  • minimalna masa zużytego sprzętu 250 kg,
  • pozostałe wymogi na www.zuzyteoswietlenie.pl
6.

Do zużytego sprzętu oświetleniowego zaliczamy także oprawy oświetleniowe (kompletne!).

Posiadacz a wytwórca odpadów

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art. 3. 1. ilekroć w ustawie jest mowa o:

19)

POSIADACZU ODPADÓW rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

32)

WYTWÓRCY ODPADÓW rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;

Ważne!

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Obowiązki Dystrybutora

USTAWA z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Hurtownie (Dystrybutorzy) nie funkcjonują w bazie BDO jako przejmujący odpad i nie powinny go przyjmować!
Hurtownie (Dystrybutorzy) nie mają technicznej możliwości potwierdzenia KPO (wymóg dla wytwórcy odpadu).
Obowiązek Hurtowni (Dystrybutora) ogranicza się do przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego jedynie z gospodarstw domowych.

Art. 37.

1.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Przekazywany zużyty sprzęt
oświetleniowy musi być kompletny

USTAWA z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 35.

1.

Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

  • dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży …, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  • prowadzącym zakład przetwarzania;
  • odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2.

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Jak złożyć zlecenie?

Zlecenie indywidualnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego należy złożyć, podając wszystkie wymagane dane przy użyciu formularza znajdującego się TUTAJ.

Art. 46.

1.

Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.

Przykłady właściwego
przygotowania
zużytego sprzętu