ewidencja
odpadów w BDO

Przekazywanie zużytego sprzętu oświetleniowego przez INSTALATORÓW w ramach funkcjonowania elektronicznej ewidencji odpadów w BDO.

Podstawowe
informacje i wyjaśnienia

1.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie wymóg elektronicznej ewidencji odpadów w BDO, natomiast kluczowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami nie zmieniły się na przełomie roku 2019/2020.

2.

Wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługi (np. INSTALATOR OŚWIETLENIA). Jeśli podmiot ten nie podlega zwolnieniu z prowadzenia ewidencji odpadów (Rozporządzenie Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r.), to ma on obowiązek zarejestrować się w BDO i wskazać wszystkie kody wytwarzanych odpadów.

 

Rejestracja jest prosta. Zachęcamy do zapoznania się:

3.

Wytwórca odpadów (np. INSTALATOR OŚWIETLENIA), przekazując odpady ma obowiązek jeszcze przed rozpoczęciem ich transportu zarejestrować w BDO Kartę Przekazania Odpadu (KPO).

4.

Instalatorzy, a także firmy i instytucje mogą skorzystać z oferty bezpłatnych odbiorów zużytego sprzętu oświetleniowego organizowanych przez ElektroEko. Oferta jest skierowana zarówno do podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów jak i tych, które są zwolnione z tego obowiązku.

5.

Podmioty chcące skorzystać z możliwości bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu oświetleniowego winny złożyć w ElektroEko zlecenie poprzez stronę internetową klikając TUTAJ.

6.

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przez ElektroEko bezpłatnych zleceń odbioru to:

  • minimalna masa zużytego sprzętu – 250 kg,
  • pozostałe wymagania szczegółowo opisano na podstronie DLA PROFESJONALISTÓW [kliknij TUTAJ].
7.

Do zużytego sprzętu oświetleniowego, oprócz zużytych źródeł światła, zaliczamy także zużyte oprawy oświetleniowe (kompletne!) oraz elementy sterowania oświetleniem.

8.

Wraz ze zużytym sprzętem oświetleniowym, istnieje możliwość bezpłatnego przekazania także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy te pozycje umieścić w tym samym zleceniu.

Posiadacz a wytwórca odpadów

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art. 3. 1. ilekroć w ustawie jest mowa o:

19)

POSIADACZU ODPADÓW rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

32)

WYTWÓRCY ODPADÓW rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Ważne!

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Obowiązki Dystrybutora

USTAWA z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Hurtownie (Dystrybutorzy) nie funkcjonują w bazie BDO jako przejmujący odpad i nie powinny go przyjmować od podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym objętych obowiązkiem rejestracji Karty Przekazania Odpadu!

Hurtownie (Dystrybutorzy), jako nieprofesjonalni zbierający, nie mają technicznej możliwości potwierdzenia KPO w BDO.

Obowiązek Hurtowni (Dystrybutora) ogranicza się do przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przy czym za sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się zużyty sprzęt pochodzący zarówno z gospodarstw domowych, jak też pochodzący ze źródeł innych, niż gospodarstwa domowe, jeśli jego charakter i ilość są podobne do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu nie wynika z tego, kto go oddaje, ale co jest oddawane.

 

Zachęcamy do zapoznania się z listą kluczowych pytań i odpowiedzi [pobierz FAQ].

Art. 37.

1.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2  pkt  19  ustawy  z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Przekazywany zużyty sprzęt
oświetleniowy musi być kompletny

USTAWA z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 35.

1.

Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

  • dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży …, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  • prowadzącym zakład przetwarzania;
  • odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2.

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Art. 46.

1.

Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.